פאלוירן אלע אדער געוויסע שארקאטס אין די סטארט באטן ליסט

עודכן ב: 6 אוק 2019

אויב איז געווארן פאלוירן אלע שארקאטס אין די סטארט באטן ליסט .


אמאל מאכט זיך אז ווען די אינסטאלסט אדער אנ-אינסטאלסט א עפפ וועט די ליסט פון פראגרעמס ווערן פארשווינדן די שארקראטס און נאר די אפס וואס קומען פון די סטאר וועלן זיין צומאל אין די ליסט.


צו פיקסען די די פראבלעם קענסטו דורך ראנען די סקריפט אלץ א בעטש פייל אלץ אדמין.


די קענסט ריבילדען אדער דיליטען, מאך א R פאר ריבילד און וועט העלפן.


דא האסטו די טעקסט
@echo off

echo.

echo This will delete the TileDataLayer database to reset the Windows 10 Start Menu.

echo It may take a couple hours and a few reboots before the menu is automatically rebuilt.

echo All items pinned to start will have to be repinned once the menu returns to normal.

echo.

echo *** The Start Menu database will be backed up before being deleted ***

echo.

CHOICE /C DRC /M "Press D to Delete the database, R to Restore, or C to Cancel."

if errorlevel 3 goto end

if errorlevel 2 goto restoredata

if errorlevel 1 goto deletedata

:deletedata

taskkill /im explorer.exe /F

c:

cd c:\Users\%username%\AppData\Local\TileDataLayer\Database

sc stop tiledatamodelsvc

md %userprofile%\desktop\StartMenuBackup

copy *.* %userprofile%\desktop\StartMenuBackup

del /q *.*

sc start tiledatamodelsvc

explorer.exe

goto end

:restoredata

taskkill /im explorer.exe /F

c:

cd c:\Users\%username%\AppData\Local\TileDataLayer\Database

sc stop tiledatamodelsvc

copy %userprofile%\desktop\StartMenuBackup\*.*

sc start tiledatamodelsvc

explorer.exe

goto end
וועט נארמאל נישט דארפן ריסטארדען און וועט נעמען זייער שנעל.