וויאזוי צו ניצען NARRATOR נערידער

עודכן ב: 6 אוק 2019

די פישטער איז א סקרין רידער, דאס הייסט אלעס וואס ס'וועט ווייזן אויף די סקרין וועט עס אויסליינען


די קענסט אנשטעלען די ספיד און נאך, ביי די סעטינגס ביי די גיר אייקאון.


די קענסט אויך אנשטעלען וואס ס'זאל ליינען און וואס ס'זאל אויסלאזען.


די פישטער וועט אויך ליינען היברא אויב די האסט אינסטאלד עבריט.


דא האסטו די קיבארד שארקאטוס

· Ctrl: Stop reading.

· Caps Lock+M: Start reading.

· Caps Lock+Page Up: Increase voice volume.

· Caps Lock+Page Down: Decrease voice volume.

· Caps Lock+Plus: Increase voice speed.

· Caps Lock+Minus: Decrease voice speed.

· Caps Lock+C: Read the current date and time.

· Caps Lock+D: Read item.

· Caps Lock+S: Read item spelled out.

· Caps Lock+V: Repeat phrase.

· Caps Lock+W: Read window.

· Caps Lock+H: Read the document.

· Caps Lock+Ctrl+U: Read the current page.

· Caps Lock+U: Read next page.

· Caps Lock+Shift+U: Read the previous page.

· Caps Lock+Ctrl+I: Read current paragraph.

· Caps Lock+I: Read the next paragraph.

· Caps Lock+Shift+I: Read the previous paragraph.

· Caps Lock+Ctrl+O: Read a current line.

· Caps Lock+O: Read next line.

· Caps Lock+Shift+O: Read the previous line.

· Caps Lock+Ctrl+P: Read the current word.

· Caps Lock+P: Read the next word.

· Caps Lock+Shift+P: Read the previous word.

· Caps Lock+R: Read all items in containing the area.

· Caps Lock+Q: Move to the last item in containing the area.

· Caps Lock+Y: Move to the beginning of the text.

· Caps Lock+B: Move to end of the text.

· Caps Lock+J: Jump to next heading.

· Caps Lock+Shift+J: Jump to the previous heading.

· Caps Lock+K: Jump to next table.

· Caps Lock+Shift+K: Jump to the previous table.

· Caps Lock+L: Jump to next link.

· Caps Lock+Shift+L: Jump to the previous link.

· Caps Lock+F3: Jump to next cell in the row.

· Caps Lock+Shift+F3: Jump to the previous cell in the row.

· Caps Lock+F4: Jump to next cell in the column.

· Caps Lock+Shift+F4: Jump to the previous cell in the column.

· Caps Lock+Space: Do primary action.

· Caps Lock+Right Arrow: Move to next item.

· Caps Lock+Left Arrow: Move to the previous item.

· Caps Lock+Up/Down Arrow: Change view.

· Caps Lock+F1: Show commands list.

· Caps Lock+F2: Show commands for the current item.

· Caps Lock+F12: Toggle character reading.

· Caps Lock+Enter: Toggle search mode.

· Caps Lock+Num Lock: Toggle mouse mode.

· Caps Lock+A: Change verbosity mode.

· Caps Lock+Esc: Exit Narrator.

· Caps Lock+Z: Lock Narrator key.

· Caps Lock+G: Move Narrator cursor to system cursor.

· Caps Lock+T: Move the Narrator cursor to the pointer.

· Caps Lock+Backspace: Go back 1 item.

· Caps Lock+Insert: Jump to linked item.

· Caps Lock+F7: Read the current column.

· Caps Lock+F8: Read the current row.

· Caps Lock+F9: Read current column header.

· Caps Lock+F10: Read current row header.

· Caps Lock+F5: Read which row and column Narrator is in.

· Caps Lock+F6: Jump to the table cell.

· Caps Lock+Shift+F6: Jump to cell contents.

· Caps Lock+Ctrl+Left Arrow: Navigate to parent.

· Caps Lock+Ctrl+Down Arrow: Navigate to next sibling.

· Caps Lock+Ctrl+Up Arrow: Navigate to the previous sibling