פארבינדט זיך מיט אונז

. אויב האט איר סיי וועלכע הערות וועגן די סייט קענט איר זיך פארבינדען מיט אונז

  נעמט און אכט אז פאר סיי וואספארא הילף פאר אייערע געברויכן קענט איר עפענען א טיקעט סיי ווען

ביטע פילט אויס אלע אינפארמציע וואס האבן א Star (*)
מיר וועלן אייך קאנטאקטען בעזר השם.

צו זיך סובסקרייבן צו באקומען א אימעל ווען א פרישע ארטיקל ווערט ארויף געלייגט, גייט צום היים בלאט און שרייבט אייך איין.

אייער מעסידזש איז געווארן געשיקט